Srebrny Medal FIAP otrzymał: Mikhail Bondar - Ukraina za zestaw prac pt. „Rising Planet”