Galeria F10

 

Statut Placówki Kultury Fotograficznej
Fundacji "Fotografia dla Przyszłości"

§ 1

Placówka pod nazwą ,,Placówka Kultury Fotograficznej Fundacji ,,Fotografia dla Przyszłości'' (Fundacja ,,FdP'' działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez Ministra Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Finansów decyzją z 30 lipca 1990 r. - MkiSz DPO/fund/99/90 i wpisaną do rejestru fundacji postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z 30 sierpnia 1990 r. pod liczbą RF 722) zwana dalej ,,Placówką'' prowadzona jest bezpośrednio przez Fundację ,,Fotografia dla Przyszłości''.

§ 2

Terenem działania Placówki jest obszar m. St. Warszawy i województwa mazowieckiego.

§ 3

Siedziba Placówki mieści się przy ul. Noakowskiego 10 m 54, 00-666 Warszawa, tel 22 628 62 11

§ 4

Do zakresu działań Placówki polegających na wychowywaniu przez sztukę należą:
a) prowadzenie edukacji artystycznej młodych w zakresie fotografii (organizowanie szkoleń, grup twórczych, zajęć warsztatowych, seminariów),
b) organizacja spotkań autorskich,
c) inspirowanie i organizowanie akcji, działań z zakresu sztuki fotograficznej,
d) organizowanie wystaw fotograficznych,
e) promocja młodych twórców i organizowanie plenerów fotograficznych,
f) współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
g) wymiana uczestników, wystaw fotograficznych,
h) gromadzenie zbiorów muzealnych fotografii, sprzętu fotograficznego i wydawnictw,
i) współpraca z innymi placówkami kultury w zakresie wspólnych działań kulturalnych dla większej rzeszy odbiorców.

§ 5

Działania Placówki prowadzone są przy współpracy z Fotoklubem Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszeniem Twórców - z rzeszającym artystów fotografików jako członków rzeczywistych oraz miłośników sztuki fotograficznej jako członków nadzwyczajnych. Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej reprezentuje Polskę w Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej zrzeszającej 80 państw. Fundacja ,,FdP'' jest członkiem wspierającym Fotoklub RP.

§ 6

Organem zarządzającym Placówką jest Zarząd Fundacji ,,Fotografia dla Przyszłości'', powoływany przez Radę Fundatorów. Zarząd Fundacji ,,FdP'' powołuje 3-5 osobowy zespół doradczy do ustalenia programu placówki, w skład którego wchodzi m.in. przedstawiciel Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców.

§ 7

Działalność Placówki finansowana jest ze środków Fundacji ,,FdP'', uzyskiwanych z działalności statutowej.

§ 8

Statut po zaopiniowaniu przez zespół doradczy na wniosek Zarządu Fundacji ,,FdP'' zatwierdza Rada Fundatorów.

§ 9

Zmiany statutu i likwidację placówki dokonuje się w trybie określonym w § 8.

§ 10

Statut zatwierdzony dnia 15 grudnia 1999 r.

STATUT

Fundacji „Fotografia dla Przyszłości

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fotografia dla Przyszłości”, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 14 maja 1990 r. repertorium A.IV.8716/90 w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie przez osoby w akcie tym wymienione.

§ 2

Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach i wydanych na jej podstawie przepisach, oraz innych ustaw, niniejszego statutu.
1. Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 3

Działalność Fundacji wspierana jest społeczną pracą Fundatorów, oraz innych osób, którym bliskie są jej cele.

§ 4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar całego kraju, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

§ 6

Prowadzenie działalności Fundacji poza granicami kraju, może być realizowane przy przestrzeganiu obowiązujących w tym względzie przepisów.

§ 7

Fundacja posługuje się pieczęcią okrągłą, podłużną o treści „Fundacja „Fotografia dla Przyszłości” w Warszawie z ewentualnym dopiskiem Delegat... oraz informacją adresową i telefoniczną.
1. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i inne wyróżnienia, które mogą być przyznawane osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.

§ 8

Rada Fundatorów może powoływać swoich delegatów w poszczególnych regionach kraju.

§ 9

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury.


II. Cele i środki działania

§ 10

Celem Fundacji jest:
1. inwentaryzowanie fotografii mającej wybitne znaczenie artystyczne i dokumentalne,
2. chronienie wybitnych dzieł sztuki fotograficznej przed zniszczeniem,
3. zabezpieczenie i konserwacja fotografii o szczególnym znaczeniu,
4. rozwijanie oraz rozbudzanie zainteresowań do fotografii, mających na celu konserwowanie i przechowywanie zapisów fotograficznych,
5. popieranie oraz tworzenie zbiorów fotograficznych i katalogowanie,
6. utrwalanie oraz przechowywanie obrazów na podłożu trwałym o znaczeniu dla przyszłych pokoleń,
7. upowszechnianie twórczości fotograficznej oraz wspieranie szkolenia i szkolnictwa fotograficznego, nauczanie i szkolenie w dziedzinie fotografii oraz nowych technik zapisu obrazu,
8. organizacja i prowadzenie placówek kultury fotograficznej,
9. organizacja i prowadzenie muzeum fotografii,
10. integracja młodzieży poprzez działania związane z fotografią.

§ 11

Realizowanie celów Fundacji następuje poprzez:
1. prowadzenie działalności gospodarczej powiązanej z działalnością statutową,
2. współdziałanie ze środowiskami twórczymi,
3. współpracę z jednostkami upowszechniania kultury, galeriami i archiwami,
4. prowadzenie działalności wydawniczej, sprzedaż, wytwarzanie oraz świadczenie usług w zakresie fotografii – głównie dzieł utrwalanych na podłożach trwałych,
5. prowadzenie działalności wydawniczej dla celów popularyzacji fotografii o znaczeniu historycznym, pamiątkowym, artystycznym oraz technik utrwalania obrazu,
6. przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji fotograficznej na podłożach trwałych dla przyszłych pokoleń,
7. prowadzenie zajęć kulturotwórczych w Placówkach Kultury Fotograficznej,
8. prowadzenie szkolenia, warsztatów, kursów, zajęć w pracowniach i studio dla młodzieży,
9. udzielanie pomocy klubom, stowarzyszeniom, kółkom zainteresowań związanych z fotografią w środowiskach osiedlowych, wiejskich, szkolnych,
10. organizowanie i wspieranie konkursów fotograficznych, wystaw tematycznych dostępnych dla wszystkich fotografujących, a szczególnie dla młodzieży w kraju i za granicą,
11. współpracę z władzami państwowymi i samorządu terytorialnego,
12. upowszechnianie poprzez fotografię ochrony przyrody, zagadnień ekologicznych itp.
13. dokonywanie zapisów fotograficznych dla przyszłych pokoleń, dla celów historycznych,
14. organizowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej, prowadzenie innych działań służących integracji zwłaszcza młodzieży,
15. wspieranie zainteresowań twórczością fotograficzną niepełnosprawnych.

§ 12

Fundacja w swej działalności posługuje się rachunkiem ekonomicznym, dającym możliwość wartościowania prowadzonej działalności. Gromadzone środki służą dla realizacji celów statutowych. 1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego społecznie użytecznego w sferze działań publicznych.

III. Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji

§ 14

Rada Fundacji:
1. jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym,
2. w skład Rady Fundacji wchodzą fundatorzy,
3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa i Sekretarza,
4. Prezes kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady,
5. członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6. członkowie Rady Fundacji, mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w takim organie w wysokości nie wyższej niż określają obowiązujące ustawy,
7. nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy w Fundacji,
8. w razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązanie przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy,
9. Rada Fundacji zbiera się według potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w roku,
10. w posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą przedstawiciele Zarządu,
11. uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa. Obecność Prezesa jest konieczna.
12. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. opiniowanie programów działania Fundacji,
c. nadzór nad działalnością Fundacji,
d. powoływanie i odwoływanie Dyrektora i członków Zarządu,
e. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Dyrektora, członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia,
f. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie rocznych sprawozdań i bilansu,
g. podejmowanie decyzji o poszerzeniu grona fundatorów i określanie warunków przystąpienia do Fundacji.
13. W celu wykonania swych zadań Rada Fundacji jest uprawniona do:
a. dokonywania kontroli majątku i finansów Fundacji,
b. zapoznania się ze wszelkimi dokumentami dotyczącymi działalności Fundacji,
c. sprawdzania realizacji zadań statutowych..

§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się z 3-5 członków i jest powoływany na czas nieokreślony.
2. Skład Zarządu:
a. Dyrektor
b. Sekretarz
c. Członkowie Zarządu.
3. Radzie Fundacji przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jej członków w każdym czasie.
4. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz i kieruje działalnością.
5. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. realizacja celów programowych Fundacji zgodnie ze Statutem,
b. zarządzanie majątkiem Fundacji,
c. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
d. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
e. składanie sprawozdań Radzie Fundacji i informowanie o podjętych działaniach.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników, komisje programowe, doradców, konsultantów.
7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni lub wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji z tytułu pełnienia swych funkcji.
8. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu w tym Dyrektor.
9. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jednoosobowo Dyrektor Fundacji lub osoba przez niego upoważniona.

IV. Majątek i fundusze

§ 16

Na majątek Fundacji składają się kwoty określone oświadczeniem woli Fundatorów, wpływy pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dochody ze zbiórek i imprez publicznych, dochody z działalności odpłatnej, wpływy pochodzące z działalności gospodarczej jak również wpływy pochodzące z innych źródeł.

§ 17

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tyko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
3. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej co najmniej 5.000 euro rocznie uzyskują tytuł „Sponsora Fundacji”.
4. Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną. Dochód z działalności odpłatnej przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.

§ 18

1.Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi",
b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji ,,Fotografia dla Przyszłości’’,
d. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 19

Wydatki na działalność statutową Fundacji, są pokrywane w pierwszej kolejności z przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej.

§ 20

Fundacja może tworzyć fundusze na cele przewidziane w programowej realizacji zadań statutowych


V. Działalność gospodarcza

§ 21

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie wyodrębnionej bądź nie wyodrębnionej, polegającej na prowadzeniu usług wytwarzaniu i sprzedaży w zakresie:
1. organizowania i prowadzenia wystaw, galerii, aukcji, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii artystycznej,
2. świadczenie usług w zakresie dzieł fotograficznych, utworów we własnym zakresie i na zamówienie wykonywanych różnymi technikami z ich utrwalaniem na podłożu stałym,
3. prowadzenie warsztatów, pracowni, wytwarzanie materiałów do technik fotograficznych, archiwizowania itp.,
4. prowadzenie działalności wydawniczej – głównie fotografii artystycznej i dokumentalnej,
5. prowadzenie pośrednictwa, sprzedaży, itp.,
6. realizowania zapisów techniką ,,video’’,
7. wytwarzanie pomocy szkolnych w zakresie fotografii.
2. Fundacja może wchodzić w spółki, porozumienia, działania itp.

§ 22

Dokumentacja finansowa Fundacji w zakresie działalności gospodarczej winna wyodrębniać koszty oraz wyniki działalności ze statutowej działalności Fundacji.
1. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.


VI. Postanowienia końcowe

§ 23

1.Uchwałę o zmianie statutu Fundacji podejmuje Rada Fundatorów wspólnie z Zarządem Fundacji większością głosów 2/3 obecnych na zebraniu w tym celu zwołanym.
2. Fundacja ulega likwidacji, jeżeli wyczerpie środki finansowe do dalszej działalności lub dalsza działalność jest nieuzasadniona.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundatorów wspólnie z Zarządem Fundacji większością głosów 2/3 obecnych na zebraniu w tym celu zwołanym.
4. Rada Fundatorów powołuje likwidatora Fundacji i określa przeznaczenie majątku po likwidacji.
5. Przeznaczenie majątku po likwidacji powinno być na rzecz instytucji kultury, stowarzyszeń fotograficznych, szkół, muzeum fotografii lub innej fundacji o podobnych celach.

Fundacja "Fotografia dla Przyszłości" | e-mail: fundfoto@poczta.onet.pl | Warszawa ul. Noakowskiego 10 m 54